Charakteristika – Elektrotechnika

Charakteristika Uplatnenie Naša práca Súťaže Fotografie

2675 M ELEKTROTECHNIKA

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru pozná:

  • základné pojmy, zákony a vzťahy jednosmerného a striedavého prúdu, elektrostatického a elektromagnetického poľa,
  • elektronické súčiastky a základné elektronické obvody
  • princípy vysielania a príjmu v rozhlasovej a televíznej technike,
  • princípy, vlastnosti a použitie elektrických prístrojov, strojov a zariadení na výrobu a rozvod elektrickej energie,
  • základné bezpečnostné predpisy pri práci s elektrickými zariadeniami,
  • princípy a obsluhu meracích prístrojov,
  • meranie elektrotechnických veličín, súčiastok a elektronických obvodov,
  • spracovanie výsledkov elektrotechnického merania formou protokolu.

Možnosť získať

  • žiak má možnosť v rámci maturitnej skúšky získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Absolvent je po nástupnej praxi pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch.  Absolvent ovláda základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami, pozná spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok a elektronických zariadení, pozná materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike,  pozná riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických strojov, zariadení a systémov, pozná základnú meraciu techniku,  princípy a metódy merania a vyhodnocovania,  pozná základné pojmy z ekonomiky, podniku trhového mechanizmu, riadenie podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti,  pozná funkciu a stavbu elektrických strojov a prístrojov, spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie,  pozná zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácie obytných budov, pozná základné elektronické zariadenia na úpravu obrazu a zvuku, zhotovuje základnú projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií, vie určiť elektrotechnický materiál podľa účelu zariadenia so zreteľom na vlastnosti a spôsob spracovania, ovláda základy práce s operačnými systémami a základy programovania vo vyššom programovacom jazyku, využíva aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch, pracuje s normami, elektrotechnickými tabuľkami a katalógmi, navrhuje elektronické obvody a zariadenia s využitím výpočtovej techniky.