STAVITEĽSTVO

Charakteristika Uplatnenie Naša práca Fotografie

 

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru vie:

 • aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb,
 • vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCAD, ARCON, CADKON,
 • vyhotovovať kalkulácie, ocenenie stavieb v príslušných programoch KROS-CENKROS, ALFA, OMEGA, OLYMP,
 • vykonávať funkciu majstra a stavbyvedúceho,
 • posudzovať stavby z hľadiska konštrukčného a statiky,
 • pracovať s geodetickými prístrojmi ,vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať geodetické práce.

Uplatnenie v praxi

 • v stavebných projekciách ako projektant pozemného staviteľstva a statiky
 • ako rozpočtár a kalkulant stavieb
 • odborný referent stavebného úradu
 • technický a stavebný dozor stavieb
 • odborný referent geodézie a kartografie
 • zamestnanec pozemkového úradu
 • ako majster alebo stavbyvedúci
 • vo firmách zabezpečujúcich prípravu ponukových projektov
 • ako projektant v pozemnom staviteľstve
 • poradca a predajca stavebného materiálu