TECHNICKÉ LÝCEUM

Stavebný Strojársky Informatický Ekonomický Elektrotechnický

 

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: vysoká škola technického, ekonomického a informatického smeru

Absolvent tohto študijného odboru podľa zamerania bude poznať:

 • základy grafickej komunikácie v technických odboroch,
 • základy tvorby statického a dynamického webu,
 • základy tvorby vektorovej a bimapovej grafiky,
 • základné princípy tvorby počítačovej siete – CISCO,
 • programy na hromadné spracovanie údajov,
 • základné princípy algoritmizácie úloh, pravidlá vyššieho programovacieho jazyka a objektového programovania,
 • základné pojmy a vzťahy z ekonomiky, organizácie a riadenia výroby,
 • kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce,
 • výpočtová technika pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb, základy tvorby ocenenia stavieb, navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií,
 • výpočtová technika pri spracovaní technickej dokumentácie strojárskej výroby,
 • výpočtová technika pri spracovaní technickej dokumentácie v elektrotechnickom priemysle.