Charakteristika – Technika a prevádzka dopravy

Charakteristika Uplatnenie Naša práca Súťaže Fotografie

3765 M TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru pozná:

  • zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch,
  • členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania,
  • konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel,
  • 3D modelovanie a vyhotovovanie technickej dokumentácie pomocou grafických programov PRO/ENGINEER PROFESIONAL,
  • 2D kreslenie v rovine pomocou softvéru AUTOCAD,MECHANCAL DESKTOP,
  • prevádzku nákladných vozidiel,
  • základy ručného spracovania kovov, strojového obrábania a diagnostiky.

 

Príď k nám.

Naučíme ťa vypracovať podnikateľské plány pre dopravu, konštruovať funkčné celky v rovine – 2D a v priestore – 3D pomocou PC, princíp a použitie jednotlivých  častí cestných vozidiel, manažovať predaj áut, marketing, princíp vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy.

Absolvent je pripravený na výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií a vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti dopravy. Nájde uplatnenie v cestnej doprave, dopravných službách, autoopravárenstve, výrobe automobilov, ich predaji, v zasielateľských organizáciách, v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe. Je adaptabilný na domácom aj zahraničnom trhu práce.  Absolvent pozná vlastnosti materiálov používaných v strojárstve a možnosti ich opracovania, pozná funkciu hlavných strojových súčiastok a mechanizmov, pozná členenie konštrukčných uzlov a jednotlivých konštrukčných častí príslušných dopravných prostriedkov, vrátane podmienok ich bezpečného prevádzkovania, má vedomosti z elektrotechniky v oblasti dopravných prostriedkov, ovláda základné ekonomické pojmy a právne predpisy v doprave, pozná princípy a možnosti zvyšovania efektívnosti a hospodárnosti v doprave, zásady podnikania, pozná hospodársku a dopravnú geografiu štátov Európy. Ďalej pozná systém organizácie a riadenia cestnej dopravy, členenie cestných dopravných prostriedkov, dopravných ciest, stavieb a zariadení, postavenie, úlohy a ciele medzinárodnej cestnej dopravy, pozná členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií, ich konštrukciu, problematiku palív a mazív, elektronické systémy v oblasti riadenia vozidiel, bezpečnosti prevádzky, informačných systémov a komfortu obsluhy, ovláda podmienky a predpisy týkajúce sa podnikania v cestnej doprave. Absolvent vie zhotovovať technické výkresy, riešiť komplexné problémy dopravného a prepravného procesu, pozná základy účtovníctva a evidencie, metódy diagnostiky, opráv a údržby dopravných prostriedkov, ovláda výpočtovú techniku na úrovni komplexného spracovania dokumentu, vrátane použitia účelových programov pre diagnostiku dopravných prostriedkov a riadenia dopravy, pracuje s grafickými programami tak, aby bol pripravený k využívaniu profesionálnych grafických systémov, vie použiť’ diagnostické metódy, ovláda meracie prístroje a testovaciu techniku, pracuje individuálne i v tíme, používa meracie prístroje, vie nadviazať zmluvné vzťahy, vie zapojiť a využívať základné elektrické spotrebiče. Absolvent ďalej ovláda kalkulácie v doprave, vie vypracovať plány periodickej údržby vozidiel, dohodnúť prepravnú zmluvu, ovláda diagnostiku vozidiel cestnej dopravy, vie zabezpečiť’ a organizovať’ práce v dielňach na opravu vozidiel a na údržbe vozidiel.