ELEKTROTECHNIKA

Charakteristika Uplatnenie Naša práca Súťaže Fotografie Programy

 

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru pozná:

 • základné pojmy, zákony a vzťahy jednosmerného a striedavého prúdu, elektrostatického a elektromagnetického poľa,
 • elektronické súčiastky a základné elektronické obvody,
 • princípy vysielania a príjmu v rozhlasovej a televíznej technike,
 • princípy, vlastnosti a použitie elektrických prístrojov, strojov a zariadení na výrobu a rozvod elektrickej energie,
 • základné bezpečnostné predpisy pri práci s elektrickými zariadeniami,
 • princípy a obsluhu meracích prístrojov,
 • meranie elektrotechnických veličín, súčiastok a elektronických obvodov,
 • spracovanie výsledkov elektrotechnického merania formou protokolu.

Možnosť získať

 • žiak má možnosť v rámci maturitnej skúšky získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Uplatnenie v praxi

 • technik výpočtovej techniky
 • operátor počítačov, programátor
 • vedúci pracovných kolektívov, majster
 • konštruktér, technológ,
 • vysokokvalifikovaný robotník
 • technik zdravotníckej techniky
 • technik telekomunikácií, spojov, automatizačnej techniky
 • revízny technik elektrických zariadení (po potrebnej praxi a získaní osvedčenia)
 • elektroinštalatér elektrických bytových rozvodov
 • opravár elektrických zariadení (po získaní oprávnenia)