Charakteristika – Staviteľstvo

Charakteristika Uplatnenie Naša práca Fotografie

 

3650 M STAVITEĽSTVO

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru vie:

  • aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb,
  • vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCAD, ARCON, CADKON,
  • vyhotovovať kalkulácie, ocenenie stavieb v príslušných programoch KROS-CENKROS, ALFA, OMEGA, OLYMP,
  • vykonávať funkciu majstra a stavbyvedúceho,
  • posudzovať stavby z hľadiska konštrukčného a statiky,
  • pracovať s geodetickými prístrojmi ,vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať geodetické práce.

 

Absolvent pozná základnú odbornú terminológiu, technickú dokumentáciu, spôsoby jej zhotovenia, pozná princípy, metódy a aplikačné možnosti dostupného softvéru v oblasti stavebných prác, vie vysvetliť’ a zdôvodniť’ voľbu a použitie vhodného technického a technologického zariadenia, pozná základné ekonomické pojmy a kategórie, vie charakterizovať základné konštrukcie v odbore z hľadiska ich častí, funkcií, technológie zhotovenia a postupov výstavby v rozsahu daného odboru, vie vysvetliť’ statickú funkciu jednotlivých stavebných prvkov a konštrukcií v odbore, vie vysvetliť význam ochrany pamiatok pri stavebnej činnosti, pozná prehľad architektúry a jej význam pre stavebnú činnosť, vie charakterizovať prvky architektonických slohov, konštrukčné princípy a techniky stavania v jednotlivých obdobiach, vie charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, použitia a technológie ich spracovania alebo spôsobu ich zabudovania/montáže v rozsahu príslušného odboru, vie vysvetliť podstatu výroby, spájania alebo montáže, dopravy, údržby, rekonštrukcie a opravy jednoduchého výrobku/konštrukcie v odbore. Absolvent ovláda rozpočtovanie, kalkulácie stavieb a stavebnej prevádzky v podniku/firme, pozná základné rezortné predpisy, smernice, technologické návody a technické normy používané v rozsahu daného odboru, vie vymenovať a popísať základné druhy stavebných konštrukcií, určiť jednotlivé konštrukčné systémy v pozemnom staviteľstve, vie vysvetliť základné pojmy nosných a nenosných konštrukcií, základov budov, definovať stropné konštrukcie, podlahy, schodiská, previsuté konštrukcie, zastrešenie budov, izolácie, povrchové úpravy, technické zariadenia budov, netradičné zdroje energií, vie vypracovať projektovú dokumentáciu jednoduchého stavebného objektu pomocou výpočtovej techniky a skompletizovať’ jednotlivé časti projektu, vie aplikovať stavebné materiály v konštrukciách pozemného staviteľstva, vie vypočítať zaťaženie stavebných konštrukcií, vie čítať a vypracovať projektovú dokumentáciu výkresov, výstuže jednotlivých stavebných prvkov, vie oceňovať stavby prostredníctvom predbežnej ceny pomocou TEU a pomocou individuálnej kalkulácie, ovláda postup spracovania kalkulácie pre jednoduché stavebné práce, vie správne vybrať materiály pre tvorbu kalkulácií, vie tvoriť rozpočty pre práce HSV a PSV v programe Cenkros a vytvoriť fakturáciu na materiál, stavebné dielo a výpočet mzdy na základe úkolových listov.